Skip to main content

Algemene Voorwaarden Bij Ne9eN

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten die worden aangeboden door Bij Ne9eN, gevestigd te Heino en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04050336, BTW nummer NL810207862B01.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Bij Ne9eN.

Artikel 2: Reserveringen en Annuleringen

2.1 Reserveringen kunnen telefonisch, via de website of persoonlijk bij Bij Ne9eN worden gemaakt.

2.2 Voor annuleringen die minder dan 24 uur voor de reservering worden doorgegeven, behoudt Bij Ne9eN zich het recht voor om annuleringskosten in rekening te brengen.

2.3 Bij annulering van een gereserveerde zaal minder dan 7 dagen voor de gereserveerde datum, wordt 50% van de totale reserveringskosten in rekening gebracht.

Artikel 3: Betalingen

3.1 Betalingen dienen te geschieden contant, per pin, of via creditcard aan het einde van het bezoek, tenzij anders overeengekomen.

3.2 Voor zakelijke reserveringen kan op rekening worden betaald, met een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 Bij Ne9eN is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen van gasten.

4.2 Deelname aan activiteiten, zoals bowlen, geschiedt op eigen risico. Bij Ne9eN is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen of letsel.

4.3 Bij Ne9eN is slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van Bij Ne9eN.

Artikel 5: Huisregels

5.1 Gasten dienen de aanwijzingen van het personeel van Bij Ne9eN op te volgen.

5.2 Bij wangedrag heeft Bij Ne9eN het recht om gasten de toegang te ontzeggen.

5.3 Roken is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde rookruimtes.

Artikel 6: Privacy

6.1 Bij Ne9eN respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

6.2 Bij Ne9eN gebruikt uw gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de diensten en om u op de hoogte te houden van nieuws en aanbiedingen van Bij Ne9eN.

Artikel 7: Toepasselijk recht en geschillen

7.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

7.2 Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bij Ne9eN is gevestigd.

Artikel 8: Overige bepalingen

8.1 Bij Ne9eN behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

8.2 Eventuele wijzigingen zullen tijdig bekend worden gemaakt via de website van Bij Ne9eN.


Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Bij Ne9eN via [contactinformatie van het restaurant toevoegen].